OVEN:
BIODIVERZITETA IN MALE HIDROELEKTRARNE

Klemen Leonard, 14. 3. 2018

VODNI POTENCIAL V SLOVENIJI

Mali  vodotoki  predstavljajo  14%  vodnega  potenciala  Slovenije,  pri  čemer  je  potencial  za gradnjo  MHE  izkoriščen  le  27- odstotno.  Če  bi  izkoristili  preostali  gospodarno  izkoristljiv potencial,  bi  to  pomenilo  dodatnih  180  MW  moči  in  820 GWh  srednje  letne  proizvodnje  iz objektov,  zgrajenih  z  zasebnim  kapitalom.  To  energijo  bi  v  Sloveniji  zelo  potrebovali ,  saj  bi zmanjšali  odkupni  delež  elektrike  od  drugih  držav.  Vse  članice  EU  morajo  do  leta  2020 zmanjšati izpust toplo grednih plinov. Slovenija je že začela podpirati in subvencionirati okolju prijazne projekte. Ustanovili so EKO sklad, ki spodbuja in pomaga pri gradnji okolju prijaznih objektov

Celotno območje Pohorskih in Koroških gozdov, kjer je kar nekaj primernih rek in potokov za gradnjo MHE, spada med Ekološko pomembna območja, od katerih so glede poseganja v prostor najbolj pereča Natura območja. Čeprav Natura 2000 s strogimi določili omejuje vse posege v prostor in s tem gradnjo male hidroelektrarne, jih vseeno ne izključuje in dopušča določene možnosti, saj zavzema kar 35,5 % vse površine Slovenije ter večino rek in bi tako bilo sploh nemogoče karkoli graditi.

Oven Elektro Maribor d.o.o

V Elektro Maribor d.d. so leta 2008 razvili blagovno znamko OVEN, ki predstavlja celovito ponudbo projektiranja in gradnje, proizvodnje in trženja električne energije iz obnovljivih virov. S 1. decembrom 2011 je prišlo do izčlenitve tržne dejavnosti nakupa in prodaje električne energije v hčerinsko družbo Elektro Maribor Energija plus d.o.o. S tem je prodajo električne energije prevzela nova hčerinska družba Elektra Maribor d.d. z imenom Elektro Maribor Energija plus d.o.o. Družba Elektro Maribor d.d. še naprej opravlja dejavnost distribucije električne energije

Družba Oven Elektro Maribor d.o.o., hčerinsko podjetje mariborskega elektrodistributerja, je specializirana za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in ima v lasti šest malih hidroelektrarn inštalirane moči 2.525 kW ter 18 solarnih elektrarn moči 612,9 kW. Večino zelene elektrike proizvedejo iz hidroelektrarn, desetino iz sonca.

Podjetje ponuja tudi svetovanje in usmerjanje pri prehodu podjetji organizacij na obnovljive vire.

»V naši družbi smo zagovorniki manjših, avtonomnih mikrosistemov, ki so podprti s kakovostnimi hranilniki električne energije. S takimi mikrosistemi dosežemo popolno energetsko samostojnost. Koristni so predvsem zato, ker so neodvisni, saj tako proizvedena elektrika ne zahteva vlaganja v distribucijsko in prenosno omrežje, državne podpore zato ne potrebujejo,« pojasnjuje Miroslav Prešern in dodaja, da so pri subvencioniranju prodajne cene iz OVE zagovorniki ekonomske prodajne cene in ne sedanjega sistema državnih podpor.

Tudi njihovi srednjeročni načrti so usmerjeni predvsem v gradnjo novih proizvodnih zmogljivosti na podlagi obnovljivih virov energije. Do leta 2025 načrtujejo gradnjo novih malih hidroelektrarn, s čimer bi inštalirane moči povečali za dva megavata. Priložnosti iščejo tudi širše v regiji.

Klub Oven

Od leta 2015 s Klubom OVEN uspešno organizirajo številne zanimive mesečne dogodke, povezane z obnovljivimi viri energije, e-mobilnostjo, varstvom okolja, arhitekturo, eko turizmom in recikliranjem. Letos 2. Marca praznuje že  3. rojstni dan. Dogodki so brezplačni in se odvijajo v Mariboru, z njimi oživljajo središče mesta. Klub Oven je energetsko-kulturno-izobraževalni projekt, s katerim vas vsak mesec povabijo na svež in zanimiv dogodek, povezan z obnovljivimi viri energije, e-mobilnostjo, zdravim življenjem, zelenimi delovnimi mesti, varstvom okolja, eko turizmom, recikliranjem … Vsa srečanja si lahko brezplačno ogledate prek live streama na spletni strani in v različnih medijih.

Spletna trgovina 

Ker se želijo čim bolj približati željam in potrebam strank, jim v devetih kategorijah ponujajo le najbolj kakovostne izdelke, pri čemer dajejo prednost predvsem električni mobilnosti. V prvi kategoriji so tako na voljo e-kolesa, e-skuterji in e-hoverboardi, z uporabo katerih lahko vsak posameznik v veliki meri zmanjša svoj ogljični odtis. V kategoriji Električna energija so na voljo hranilniki energije Tesla in LED-svetila za industrijo, v kategoriji Pametni dom LED-žarnice za dom, pametne vtičnice, pametni senzorji vode in detektorji dima, v kategoriji Hlajenje so zajete klimatske naprave, v kategoriji Ogrevanje pa infrardeči grelni paneli in regulatorji ogrevanja.

NEUČINKOVITA BIROKRACIJA PRIDOBIVANJA DOVOLJENJ

Kljub velikemu vodnemu potencialu pri gradnji malih elektrarn ne gre vse po željah investitorjev.  Slovenija je zelo bogata z vodnimi viri, zato je tudi gradnja malih hidroelektrarn (MHE) zelo pomembna. MHE so ekonomsko donosne tudi brez denarnih državnih podpor, tako proizvedena elektrika pa je okoljsko neoporečna, saj je pridobljena izključno iz obnovljivih virov energije (OVE).
Trg z električno energijo je v naši državi omejen z ekonomijo obsega, poseben izziv so tudi nizke proizvodne cene v večini elektrarn in vse večji delež prispevkov v celotni strukturi cene elektrike. Na trgu je tudi vse več končnih ponudnikov električne energije. V zaključni fazi je gradnja HE Brežice na spodnji Savi, kjer se bo končala spodnjesavska veriga s HE Mokrice.

Pomembne so tudi male hidroelektrarne, vendar pri njihovi gradnji kljub vodnemu potencialu tako investitorji kot spodbujevalci hidroelektraren naletijo ne nemalo ovir. Težava je predvsem pridobivanje dovoljenj za gradnjo. Glede na sedanjo zakonodajo investitor potrebuje tako vodno kot gradbeno dovoljenje, v obeh postopkih pa se odloča o isti stvari.

Ker so birokratski postopki zelo zapleteni, se pri nas ne gradi veliko malih hidroelektrarn, kljub velikemu vodnemu potencialu. »Za poenostavitev teh postopkov bi svetovali enotno dovoljenje. Predlagamo tudi, da bi odločanje o malih hidroelektrarnah do enega megavata instalirane moči prenesli na občinsko raven, kar bi bilo koristno tako za državo kot za investitorje,« pravi Miroslav Prešern, direktor podjetja Oven Elektro Maribor. S tem bi slovensko zakonodajo približali dobrim praksam drugih držav EU, zagotovili hitrejši pretok informacij ter lažje in kompetentno odločanje.

Nove lokacije so za izgradnjo malih HE v Sloveniji težko dosegljive. Vendar, ker je potencial vodotokov v Sloveniji izreden, posebno na Pohorju, kjer so pogosta mokrišča s stabilno hidrologijo, so male hidroelektrarne potrjeno velika priložnost za strojegradnjo, gradbeništvo in nova zelena delovna mesta.

PRENOS NA OBČINSKO RAVEN

Kot direktor Marjan Prešeren predlaga poenostavitev postopka pridobivanja dovoljenj in sicer prenos z nacionalne ravni na občinsko raven. Tako bi pospešili postopek pridobivanja dovoljenj. Tako bi pospešili učinkovitejšo komunikacijo med občinami in potencialnimi investitorji, ki so glavni spodbujevalniki prehoda na obnovljive vire pridobivanja energije. Kot izpostavlja Neven Lisica iz družbe OVEN Maribor v Sloveniji imamo relativno visoko število lokalnih skupnosti, posledično so le te majhne, kar ob odsotnosti urejanja na regionalni ravni pomeni, da je celovito upravljanje voda možna samo na nacionalni ravni. V primeru, da bi odločanje o MHE do 1 MW prenesli z državne na občinsko raven, bi bilo to koristno za državo in za investitorje. Tako bi zakonodajo približali dobrim praksam iz drugih držav in zagotovili večjo učinkovitost. Občine bi pri odločanju upoštevale poleg okoljske zakonodaje tudi ekonomski interes, ki je v primeru lokalnih skupnosti jasen in ciljno usmerjen. Ker so okoljske koristi neprecenljive in gre za elektriko, ki je proizvedena iz obnovljivih virov, zapletov ne bi smelo biti.

Z relativno visoko diverziteto avtohtonih vrst je odgovornost Slovenije kot države, da le to ohranja. Posledično je v državi veliko varovanih in zaščitenih področji kjer je malo prostora za grajenje oziroma poseg v samo naravo. Prenos na občinsko raven bi podeljevanje dovoljenj prepustili občinam ki imajo poglobljeno znanje o stanju voda in živalskih vrst v njih. Cilj občin kot države je pridobivanje energije iz obnovljivih virov s tem zmanjšati negativni vplivov na naravno okolje  Občine bi lahko na podlagi študij in raziskav opredelili kje je primerno okolje za poseg in uporabo vodnih virov. Tako bi pospešili postopek iskanja rešitev za ogrožene vrste .

VIR : http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/novice/Ocene_po_obmocjih1.jpg

Kot primer lahko izpostavimo občino Ajdovščina kjer Ribiška družina Ajdovščina in Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o. tesno sodelujejo in upoštevajo varovana območja ki so vključena  v ekološko mrežo Natura  2000. Natura 2000 je celovita ekološka mreža območij, ki jih določijo države članice Evropske unije. Divje rastline in živali ter njihovi habitati, ki so redki ali ogroženi v Evropi, zahtevajo zaščito. Njen namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti, in sicer tako, da varuje naravne habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo oblikuje . Slovenija je, tako kot vse države članice, dolžna določiti območja NATURA 2000 in jih tudi ustrezno ohranjati. Pravno podlago za vzpostavljanje območij NATURA 2000 predstavljata Direktiva o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst in Direktiva o ohranjanju prostoživečih ptic.

Izbira načina varovanja območij Natura 2000 je prepuščena presoji vsake države članice. V evropskih državah za biotsko raznovrstnost najpogosteje skrbijo s pogodbenim varstvom ali skrbništvom, na habitatnih tipih s kmetijsko rabo so to pogodbe v okviru kmetijsko-okoljskega programa.

Največ zapletov je pri specifičnih dovoljenjih kot so koncesije okoljska dovoljenja, ki jih podeljuje ARSO. Smernice  trajnostnega razvoja tako na ravni EU kot na državni narekujejo prehod na obnovljive vire pridobivanja energije hkrati pa spodbuja ohranjanje naravnega habitata in samo poseganje v njega.

Portal E-vode 

Kot novost vam je odslej na voljo prenovljen spletni portal Ministrstva za okolje in prostor, eVode, ki predstavlja skupno točko do različnih podatkovnih zbirk.. Portal vključuje vodni kataster kot ključno evidenco na področju upravljanja z vodami, spletne pregledovalnike o trenutnih pretokih voda v Sloveniji in sosednjih državah, pregled izvedenih in tekočih projektov s področja upravljanja z vodami, na enem mestu pa so zbrani tudi vsi ključni dokumenti.

Portal bo kmalu nadgrajen še s prenovljenim spletnim pregledovalnikom, Atlas voda, in  dopolnjenimi javno objavljenimi strokovnimi podlagami s področja upravljanja z vodami, ki jih pripravljajo javne ustanove.   http://www.evode.gov.si/

VIR: Turistična destinacija Maribor-Pohorje: www.maribor-pohorje.si

KOMPROMIS PRIDOBIVANJE ENERGIJE IN OHRANANJE NARAVNEGA OKOLJA

Z skupnimi interesi ki zajemajo družbeni ekonomski in ekološki interes lahko pospešimo in zmanjšamo birokracijo ki močno zavira neizkoriščanje potenciala.

Za kar je potrebno podpora državnih organov ter kompromis med okoljevarstvenim  organizacijami in proizvajalci električne energije. Zgodba je kompleksna in ima več ravni. V Sloveniji nasprotujemo gradnjam termoelektrarn hkrati pa zaviramo gradnjo in razvoj hidroelektrarn na podlagi ohranjanja naravnega ekosistema.

Trenutno stanje Slovenije je 46,7 % energetska odvisnost kar pomeni da smo z lastno proizvodnjo energije zadovoljili 53,3 % potreb po energiji . Od celotne proizvedene energije v Sloveniji iz obnovljivih virov predstavlja le 21, 96 %. Iz tega podatka lahko sklepamo, da je potrebno do konkretnih sprememb v sistemu, kar bi pripomoglo k višjemu odstotku izkoriščanja obnovljivih virov v Sloveniji.

Dejstvo je, da vsak energetski objekt pomeni poseg v naravo, takšno ali drugačno degradacijo. Vendar je treba ob tem postaviti prioritete . Tisto, kar je danes najbolj škodljivo, so vsekakor ogljične tehnologije. Hidroelektrarne predstavljajo obnovljivo obliko pridobivanja energije in na neki točki bi bilo treba najti  kompromis glede posega v naravo, ampak samo v primeru, da ta poseg omogoči nadomestitev dela energije, ki ga dobimo iz fosilnih goriv.

Politika trajnostnega razvoja je sestavljena iz več vidikov, kar posledično pomeni da je potrebno povezovanje več deležnikov in le med temi je nujno potrebna izmenjava informacij, idej, iniciativ.  Med podjetji, ki se osredotočajo na proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in Agencija Republike Slovenije je potrebno doseči kompromis. Z prenosom pridobivanja vodnih in gradbenih dovoljenj na občinsko raven ob sodelovanju z lokalnimi okoljevarstvenimi organizacijami, ki ohranjajo in skrbijo za živalski in rastlinski habitat občutno pospešili, spodbudili gradnjo malih in srednjih hidroelektrarn. Tudi same občine bi lahko dvignile raven ozaveščenosti bogastva vodnih virov v dotični občini. Z inovativnim pristopom in s sodelovanjem z ribiškimi družinami in ostalimi organizacijami, ki posedujejo globlje znanje o okolju v katerem delujejo bi lahko potencialno našli kompromis, ki bi povečal delež pridobivanja energije iz obnovljivih vodnih virov in hkrati minimalno posegal v naravno okolje oziroma le tega ohranjal. Seveda to ob podpori državnih organov, ki usmerjajo razvoj države.

Glede na izpostavljen potencial vodnih virov v Slovenji, bi država morala podjetja, ki se osredotočajo na obnovljive vire postaviti kot prioriteto in jim omogočiti razvoj, delovanje, ki veliko bolj pozitivno in trajnostno vplivajo na naravno okolje našo družbo in  gospodarstvo kot ostali proizvajalci energije iz netrajnostnih virov.

Klemen Leonard

VIRI:

( http://www.vsvo.si/images/pdf/2014010647_Ana_Mlinar_Diplomsko_delo.pdf )

http://www.varcevanje-energije.si/aktualne-novice/spletna-trgovina-navdusuje-z-zelenimi-izdelki-in-storitvami.html

http://www.delo.si/gospodarstvo/infrastruktura/zapleteni-postopki-za-gradnjo-malih-hidroelektrarn.html

http://www.mojprihranek.si/novice/sporocila-za-javnost/kaj-je-net-metering-ali-neto-meritev.html

NAČRTI KLUBA OVEN-popravljeno doc.

NAČRTI KLUBA OVEN-EOL novička doc.

POENOSTAVITVE ZA MHE in INFORMIRANJE PREKO KLUBA OVEN doc

https://www.oven-em.si/

http://www.natura2000.si/index.php?id=44